Talent47 Sp. z o. o. Privacy Policy

Ponieważ przekazali nam Państwo swoje dane osobowe  w  ofercie pracy /zgłoszeniu rekrutacyjnym lub innych dokumentach aplikacyjnych czy też przesłanym CV do jednego z naszych rekruterów   lub  Państwa dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych  takich jak Linkedin, Goldenline, strony www, inne portale społecznościowe.

Zgodnie  art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r. -  dalej jako „RODO”, informujemy, że: 


 1. Administratorem Państwa danych jest  Talent47 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Krucza nr 50, 00-025 Warszawa, NIP: 5252852030, REGON: 38821979800000, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000883670 w imieniu, której działa Ewa Wysocka – Prezes Zarządu.

 2. Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji, zawarcia i realizacji umów czy też  dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

 3. Rekrutacje prowadzimy na zlecenie naszych klientów czy kontrahentów. Następnie kontaktujemy się z wybranymi osobami w celu przekazania im informacji  dotyczącej rekrutacji lub też  zapraszamy do udziału w  procesie rekrutacji. Następnie wybrani przez nas kandydaci są rekomendowani naszym klientom lub kontrahentom. Wskazujemy, iż dane są udostępniane  naszym klientom lub kontrahentom na podstawie Państwa zgody. 

 4. Podstawą prawną przetwarzania stanowi  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Państwa dobrowolnej zgody,  art. 6 ust. 1 lit b) RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań  na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 5. Państwa dane osobowe będą udostępniane pracownikom i współpracownikom Administratora oraz podmiotom współpracującym w tym Tribe47 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  podejmującym czynności związane z prowadzeniem rekrutacji, jak również dostawcom  usług prawnych, księgowych, administracyjnych czy   informatycznych w szczególności odpowiedzialnym za utrzymanie i konserwację systemu informatycznego,  na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych lub upoważnień. Ponadto dane osobowe będą udostępniane naszym kontrahentom  i klientom zainteresowanym  podjęciem z Panią/Panem współpracy, czy nawiązania stosunku pracy, a także podmiotom upoważnionym do uzyskania Pani/Pana  danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, iż chwilą udostępnienia danych osobowych naszym kontrahentom  i klientom zainteresowanym  podjęciem z Panią/Panem współpracy czy nawiązaniem stosunku pracy Administratorem danych osobowych stają się  również  te podmioty.

 6. Pani/Pana dane osobowe udostępnione i przetwarzane  w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu  przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony do czasu  przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.  Zaś dla  celów uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych do czasu cofnięcia zgody w przypadku udzielenia dodatkowej zgody w tym zakresie. 

 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania , żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - na zasadach przewidzianych przepisami RODO, w szczególności  zgodnie z art. 15-18 oraz 20-21 RODO.

 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody – przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają  Państwo, że przetwarzanie Państwa  danych osobowych narusza przepisy RODO.

 10.  Administrator oświadcza, iż korzysta z rozwiązań chmurowych oferowanych  przez globalnych dostawców tychże  usług i  będących częścią organizacji globalnych  takich jak  Google Inc, które to działają zarówno w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), jak  i  mogące przekazywać dane z EOG  do przetwarzania na terytorium poza EOG. Jednakże podmioty oferujące Administratorowi rozwiązania chmurowe oświadczają, iż wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia i wykazania, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z RODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się  również w oparciu o standardowe klauzule umowne będące częścią umów o powierzeniu przetwarzania danych zawartych przez Administratora z dostawcą usług.

 11. W procesie rekrutacji  nie podejmujemy w sposób  zautomatyzowany decyzji , czy Państwa kandydatura będzie rekomendowana Klientom.

 12.  Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych  osobowych lub w celu realizacji swoich praw wynikających z przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Nami  pod adresem e-mail: sales@talent47.com